ALGEMENE VOORWAARDEN SPONSOR AFSPRAKEN NATIONALE ASPERGEPARIJ

ARTIKEL 1−DEFINITIES
De in de Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.
1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden bij afspraken van de Nationale Aspergepartij.
1.2 Evenement: de door of in samenwerking met Nationale Aspergepartij te houden bijeenkomst of Evenement.
1.3 Overeenkomst: de vastgelegde afspraken tussen De Nationale Aspergepartij en Sponsor betreffende de sponsoring (Corporate Membership of In Kind) door Sponsor van het Evenement.
1.4 Partijen: De Nationale Aspergepartij en Sponsor.
1.5 De Nationale Aspergepartij: De Nationale Aspergepartij B.V., kantoorhoudende te Amsterdam, Strawinskylaan 381, Postbus 15717, 1001 NE Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27279430.
1.6 Sponsorafspraken: de afspraken welke van toepassing zijn op het Corporate Membership.
1.7 Sponsor: ieder natuurlijk of rechtspersoon die zich door middel van een Overeenkomst met De Nationale Aspergepartij verbindt door Corporate Member te worden of een Sponsorbijdrage te leveren.
1.8 Sponsorbijdrage: op geld waardeerbare prestatie van Sponsor in relatie tot het Evenement als omschreven in de Overeenkomst.
ARTIKEL 2−TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten tussen De Nationale Aspergepartij en Sponsor in relatie tot de Sponsorafspraken.
2.2 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De Nationale Aspergepartij zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.3 Eventuele algemene of specifieke voorwaarden van Sponsor zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
2.4 Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk document dat door De Nationale Aspergepartij is ondertekend.
2.5 De Nationale Aspergepartij behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De in werking getreden Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door De Nationale Aspergepartij.
De Nationale Aspergepartij zal Sponsor schriftelijk informeren over wijziging van de voorwaarden.
2.6 Indien meerdere sets van algemene voorwaarden van toepassing zijn en deze voorwaarden
onderling strijdig zijn, prevaleren de voorwaarden in de volgorde waarin de verschillende voorwaarden staan vernoemd in de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen anders overeengekomen.
ARTIKEL 3−TOTSTANDKOMING AFSPRAKEN
3.1 De Sponsorafspraken komen tot stand door aanvaarding door Sponsor van de propositie van De Nationale Aspergepartij. Deze aanvaarding kan blijken uit bevestiging per mail of telefonische.
3.2 De aanbiedingen en prijsopgaven van De Nationale Aspergepartij zijn vrijblijvend. Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW.
ARTIKEL 4−GASTENLIJST
4.1 Sponsor heeft recht om een aantal personen uit te nodigen op de bijeenkomt, mits anders overeengekomen
4.2 De organisatie heeft het recht om zonder opgaaf van reden bepaalde gasten van sponsor te weigeren
4.3 Sponsor dient tijdig de lijst met namen aan te leveren. Indien deze niet tijdig aangeleverd is dan heeft de organisatie het recht om de gasten te weigeren,
4.4. Organisatie zal duidelijk en tijdig aangeven wanneer de gastenlijst ontvangen moet zijn.
ARTIKEL 5−LOGOVERMELDING EN/OF NAAMSVERMELDING EN/OF PUBLICATIE ADVERTENTIE
5.1 Sponsor dient op verzoek van De Nationale Aspergepartij haar gegevens (logo, naam, advertentie etc.) tijdig aan te leveren op de vooraf aangegeven wijze.
5.2 Over de wijze van presentatie van het Evenement, van de bedrijfs-, product-, of merknaam danwel het logo van De Nationale Aspergepartij in uitingen van Sponsor zal steeds vooraf overleg worden gepleegd met De Nationale Aspergepartij. De Nationale Aspergepartij heeft het recht bepaalde presentaties gemotiveerd te weigeren indien deze presentaties in strijd zijn met de goede naam en/of doelstelling van De Nationale Aspergepartij.
5.3 De kosten verbonden aan het vervaardigen van communicatiemiddelen van De Nationale Aspergepartij komen voor rekening van De Nationale Aspergepartij met dien verstande dat kosten verbonden aan logo’s, werktekeningen e.d. van Sponsor voor rekening van Sponsor komen, een en ander behoudens afwijkende schriftelijke afspraken.
5.4 Indien De Nationale Aspergepartij derden inschakelt voor het publiceren/uitbrengen van boodschappen, is De Nationale Aspergepartij niet aansprakelijk voor niet-tijdige plaatsing/vermelding en/of voor niet correcte plaatsing/vermelding.
ARTIKEL 6−EXCLUSIVITEIT
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, heeft Sponsor geen recht op exclusiviteit voor wat een partnerschap betreft. De Nationale Aspergepartij is in ieder geval gerechtigd directe concurrenten van Sponsor als exposant en/of als Sponsor aan het Evenement deel te laten nemen.
ARTIKEL 7−WEDERZIJDSE VERPLICHTINGEN
7.1 De Nationale Aspergepartij zal haar relatie met Sponsor naar buiten brengen in het kader van haar normale ondernemingsactiviteiten met betrekking tot het Evenement en binnen de periode waarin Sponsor gerechtigd is tot de schriftelijke overeengekomen communicatiemogelijkheden.
7.2 Beide Partijen onthouden zich van gedragingen, zoals optreden in het openbaar in welk verband ook, ten gevolge waarvan de andere Partij in zijn/haar goede naam en/of zijn/haar communicatieve belangen kan worden geschaad.
ARTIKEL 8−OVERLEG
8.1 De Nationale Aspergepartij houdt Sponsor periodiek op de hoogte van de gang van zaken met betrekking tot haar activiteiten zoals in de Overeenkomst overeengekomen, zodat Sponsor daarop zo goed mogelijk kan inspelen.
8.2 De Nationale Aspergepartij zal over de wijze waarop zij de bedrijfs-, product-, handels-, en/of merknaam, logo of advertentie van Sponsor naar buiten brengt, vooraf overleg plegen met Sponsor of met een door Sponsor daartoe aangewezen derde.
ARTIKEL 9−SPONSORBIJDRAGE EN BETALING
9.1 De Sponsorbijdrage is niet restitueerbaar en niet overdraagbaar.
9.2 Bij overschrijding van een betalingstermijn is Sponsor zonder ingebrekestelling in verzuim.
9.3 Indien Sponsor in verzuim is, zullen alle vorderingen van De Nationale Aspergepartij op Sponsor terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn, ook indien een betalingstermijn nog niet is verstreken. Alle kosten in verband met invordering zijn voor rekening van Sponsor. Deze kosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het bedrag van de openstaande vordering. Voorts is Sponsor die in verzuim verkeert over het openstaande bedrag rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW.
9.4 Indien Sponsor met enige betaling in verzuim is, is De Nationale Aspergepartij bevoegd haar verplichtingen jegens Sponsor niet aan te vangen, op te schorten of te staken. De schade die De Nationale Aspergepartij hierdoor lijdt is voor rekening van Sponsor.
ARTIKEL 10−RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
10.1 De Nationale Aspergepartij is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door Sponsor, door diens personeel, door personen die in opdracht van Sponsor werkzaam zijn, door houders van aan hem verstrekte deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen, dan wel door diens bezoekers tenzij sprake is van opzet dan wel grove schuld van De Nationale Aspergepartij.
10.2 Sponsor is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van Sponsor, van zijn personeel, van personen, die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn, en/of van houders van aan Sponsor verstrekte deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen of goederen van diens personeel en andere betrokkenen als aangegeven in dit artikel wordt veroorzaakt.
10.3 Sponsor vrijwaart De Nationale Aspergepartij voor alle aanspraken, die anderen in verband met zijn handelen of nalaten tegen De Nationale Aspergepartij zouden kunnen doen gelden.
10.4 De Nationale Aspergepartij onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen Partij is, waaronder begrepen doch niet beperkt tot geschillen tussen Sponsoren onderling of geschillen tussen Sponsoren, deelnemers en bezoekers van het Evenement.
10.5 Elke aansprakelijkheid van De Nationale Aspergepartij is beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van De Nationale Aspergepartij wordt uitgekeerd.
ARTIKEL 11−BEËINDIGING
11.1 Tenzij anders overeengekomen, eindigen de Sponsorafspraken van rechtswege nadat alle verplichtingen zijn nagekomen.
11.2 De Sponsorafspraken kunnen niet eenzijdig door Sponsor worden gewijzigd of geannuleerd ongeacht of het gaat om wijziging of annulering van de Sponsorbijdrage. Indien Sponsor de Sponsorafspraken wenst te wijzigen of te annuleren, zal een daartoe strekkend schriftelijk, aangetekend verzonden, verzoek aan De Nationale Aspergepartij dienen te worden gedaan.
11.3 De meest gerede Partij is te allen tijde gerechtigd de Sponsorafspraken met onmiddellijke ingang tussentijds bij aangetekend schrijven te beëindigen, indien:
(i) de andere Partij failliet wordt verklaard, aan deze (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of wordt geliquideerd;
(ii) de andere Partij betrokken raakt bij een bedrijfsovername of fusie, waardoor zij niet meer zelfstandig bevoegd is en als zodanig handelend kan optreden, ofwel op een andere wijze een verandering in de zeggenschapsverhoudingen bij de andere Partij of haar rechtsopvolgers optreedt;
(iii) door overmacht, regelgeving van overheidswege daaronder begrepen, het beoogde doel van deze Sponsorafspraken volstrekt onbereikbaar wordt;
(iv) de andere Partij handelingen verricht of nalaat, voor zover deze andere Partij daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden, waardoor de goede naam van de benadeelde Partij in ernstige mate geschaad dreigt te worden en in redelijkheid van de meest gerede Partij niet kan worden gevergd de onderhavige afspraken te laten voortduren;
(v) sprake is van een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, voortvloeiende uit deze Sponsorafspraken door de andere Partij, welke tekortkoming niet na een daartoe strekkende schriftelijke sommatie binnen een redelijke termijn wordt hersteld.
11.4 Een beëindiging door De Nationale Aspergepartij op grond van een van de redenen genoemd onder artikel 11.3 geldt als een beëindiging die voor rekening en risico van Sponsor komt en die een aan Sponsor toe te rekenen tekortkoming oplevert.
ARTIKEL 12−VOORBEHOUD WIJZIGEN
12.1 De Nationale Aspergepartij behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, alsmede indien volgens De Nationale Aspergepartij de omstandigheden daartoe nopen, de ten behoeve van Sponsor vastgestelde afspraken te wijzigen dan het concept te wijzigen of het Evenement geen doorgang te doen vinden of te verplaatsen. In dat geval kan Sponsor geen aanspraak maken op vergoeding van de eventueel daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. De Nationale Aspergepartij zal de betreffende Sponsor gemotiveerd in kennis stellen van de maatregelen en zal zoveel mogelijk in overleg met Sponsor tot eventuele maatregelen overgaan.
12.2 Wijzigingen van de Sponsorafspraken als bedoeld onder artikel 12.1 van de Algemene Voorwaarden geeft Sponsor niet het recht de Sponsorafspraken geheel of gedeeltelijk te annuleren.
12.3 Vindt het Evenement geen doorgang, dan worden de Sponsorafspraken en een eventueel reeds gedane vaststelling van de standruimte als vervallen beschouwd en zullen de door Sponsor aan De Nationale Aspergepartij gedane betalingen worden gerestitueerd, onder aftrek van de reeds door De Nationale Aspergepartij gemaakte kosten en de reeds gecreëerde publiciteitswaarde terzake van de uitvoering van de Sponsorafspraken. Gemaakte kosten worden geheel of gedeeltelijk over de Sponsoren omgeslagen naar evenredigheid op basis van Sponsorbijdrage. Deze restitutie zal plaatshebben binnen zestig (60) dagen nadat de Organisatoren het besluit hebben genomen het Evenement geen doorgang te doen vinden. Dit is uitdrukkelijk niet van toepassing bij verplaatsing van het Evenement.
ARTIKEL 13−GESCHILLEN
13.1 Op de Sponsorafspraken alsmede op de Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen De Nationale Aspergepartij enerzijds en Sponsor anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden of de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen Partijen in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien Partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht.
13.4 Voor alle aanzeggingen en dergelijke, die De Nationale Aspergepartij in verband met (de uitvoering van) de Algemene Voorwaarden mochten willen doen, kiest Sponsor bij voortduring woonplaats ten kantore van De Nationale Aspergepartij te Amsterdam.
ARTIKEL 14−RESTBEPALING
14.1 Het is Sponosr niet toegestaan de rechten uit de Sponsorafspraken geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij.
14.2 Eventueel verkregen (doorlopende)toegangskaarten zijn voor eigen gebruik en mogen door Sponsor niet tegen betalingen worden verkocht aan derden, tenzij De Nationale Aspergepartij daarvoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
14.3 Na beëindiging van de Sponsorafspraken, is het Partijen niet langer toegestaan om rechten, welke ieder der Partijen aan de Sponsorafspraken kon ontlenen – speciaal met betrekking tot het gebruik van de naam of de activiteiten casu quo het bedrijf van de wederpartij – op enigerlei wijze uit te oefenen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
14.4 In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist De Nationale Aspergepartij.
14.5 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is beslissend.